Senato Tarihi : 16.04.2018
Toplantı No : 21
Karar No : 01
Yönerge No : 24


ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK BİLİM MERKEZİ YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; toplumda Çocuk Üniversitesi olarak bilinen Çocuk
Bilim Merkezi’nin, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde kuruluş, amaç ve işleyiş
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çocuk Bilim
Merkezi’nin amacına, kuruluşuna, işleyiş esaslarına, etkinlik alanlarına, organlarına, organların
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni,
b) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
c) Koordinatör: Çocuk Bilim Merkezi’nin Koordinatörünü,
ç) Yönetim Kurulu: Çocuk Bilim Merkezi’nin Yönetim Kurulunu,
d) Merkez: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi’ni,
e) Program: Merkezde veya Merkez adına yürütülen bilim eğitimi programlarını,
f) Program Yürütücüsü: Merkezde veya Merkez adına sorumluluğunu üstlendiği
programın konusu ile ilgili bilim alanında akademik eğitim almış Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi ya da anlaşmalı diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelini belirtir.


İKİNCİ BÖLÜM
Çocuk Bilim Merkezi’nin Amacı ve Etkinlik Alanları
Çocuk Bilim Merkezi’nin Amacı
Madde 5- Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla, bilime ve bilimsel çalışmalara
onlarla beraber ve onların gözünden bakmak; bilimi günlük hayatın vazgeçilmezi ve bilimsel
merakın en yakın arkadaşları olmasını ve hayal dünyalarının daima canlı kalmasını sağlamak;
farklı eğitim dönemleri ve yaş düzeyindeki çocukların, bilim ve sanatla olan ilişkilerini
güçlendirmek; öğrenmeyi ve üretmeyi onlar için daha ilginç hale getirmek; bilim ve sanat
alanındaki yeniliklerin, özellikle dezavantajlı çocuklarla buluşturulmasını sağlamak ve yaratıcı
düşünceyi desteklemektir.
Çocuk Bilim Merkezi Etkinlik Alanları
Madde 6- Çocuk Bilim Merkezi’nin etkinlik alanları;
a) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde bulunan farklı bilim alanlarını
çocuklar için eğitim programları gerçekleştirmek amacıyla bir araya getirmek, çocukların bu
bilim dallarını tanımasını sağlayacak programları planlamak ve uygulamak,
b) Çocuklarımızın ülke geleceğindeki önemleri doğrultusunda daha yaratıcı
olabilecekleri, günümüz ve de geleceğin stratejik bilimsel araştırma konuları hakkında farklı
eğitim programlarının düzenlemek,
c) Çocukların erken yaşlarda bilimsel çalışmaları yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine
fırsat yaratacak farklı eğitim ortamları sağlamak,
ç) Çocukların gelişiminde birincil role sahip anne babaların dikkatlerini çekmek, anne
ve babaları destekleyici, çocuklarıyla katılabilecekleri eğitim ekinlikleri hazırlamak,
d) Etkinlik alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri,
meslek odaları, uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, araştırmalar planlamak ve bu
araştırmaları yurtiçi ve dışındaki farklı kurum kuruluşlardan sağlanacak maddi desteklerle
projelendirmek,
e) Düzenlenen eğitim ve etkinliklere ait çıktıların (kitap, broşür, aplikasyon, internet
yayınları, vb.) yayınlanması yoluyla daha geniş kitlelere duyurulmasını ve kalıcılığını
sağlamak,
f) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek, Çocuk Bilim Merkezi ile ilgili
konularda bilgi ve fikir paylaşımı gerçekleştirmek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna
duyurmak,
g) Türkiye ve farklı ülkelerde çocuklar için düzenlenen programları izlemek ve bu
doğrultuda çocukların gelişimini destekleyecek programları planlamak ve uygulamak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çocuk Bilim Merkezi’nin Organları ve Görevleri
Koordinatör
MADDE 7- Koordinatör; koordinatörlüğün genel çalışmaları esas alınarak, Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde görev yapan, koordinatörlükte yürütülen etkinlikler
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl
süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde görev yapan, Çocuk Bilim Merkezi’nde yürütülen
etkinlikler konusunda bilgi ve deneyim sahibi en az bir öğretim elemanı Koordinatör
Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Koordinatörün görevi sona
erdiği zaman, yardımcı/yardımcılarının da görevi sona erer.
Koordinatörün Görevleri
MADDE 8- Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,
ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek,
denetlemek,
d) Yönetim kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve
sonuçlandırmak,
e) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 9- Yönetim Kurulu, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü, Koordinatör
yardımcısı ve 3 öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Kurul üyeleri üç yıl süre
ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 10- Yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak,
c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki
projeleri değerlendirmek,
ç) Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde amaç ve görevlerine uygun
proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek,
d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak,
e) Koordinatörün veya üyelerin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamaktır.
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
MADDE 11- Yönetim Kurulu, her eğitim ve öğretim yarı döneminin başında veya
Koordinatörün gerekli gördüğü durumlarda toplanır. Kararlar, karar defterine tarih ve sıra
numarası ile yazılır. Kararlar, çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması durumunda Koordinatörün
katıldığı taraf çoğunluk sağlamış kabul edilir.
a) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek,
denetlemek,
b) Merkeze sunulan programları incelemek ve değerlendirmek,
c) Yönetim kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve
sonuçlandırmak,
ç) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmaktır.
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 14- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi
üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
MADDE 15- Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda; ilgili yasal düzenleme
ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
MADDE 16- Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
MADDE 17- Bu Yönerge hükümlerini, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Rektörü yürütür.